Algemene voorwaarden Praktijk jij en ik Training


ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Praktijk jij en ik Training: de eenmanszaak Praktijk jij en ik , gevestigd te Gemert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73047430.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Praktijk jij en ik Training een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Praktijk jij en ik Training voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van trainingen, cursussen, masterclasses, groepscoachingsessies en workshops aan professionals binnen de kinderopvang en het (basis)onderwijs (juridisch, communicatief en pedagogisch) en het beschikbaar stellen van beleidsdocumenten, een online cursus en een online leeromgeving met lesmateriaal.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Praktijk jij en ik Training en de klant krachtens welke Praktijk jij en ik Training de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Praktijk jij en ik Training.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de klant en/of Praktijk jij en ik Training worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.praktijkjijenik.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk jij en ik Training gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Praktijk jij en ik Training en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Praktijk jij en ik Training zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Praktijk jij en ik Training zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Zolang de klant de offerte niet binnen de genoemde termijn heeft aanvaard, is Praktijk jij en ik Training gerechtigd het aanbod intrekken. Het aanbod is tevens onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2. Praktijk jij en ik Training zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Praktijk jij en ik Training met een vooraf geschat aantal uren. 3.3. Praktijk jij en ik Training behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% aan de klant te factureren alvorens Praktijk jij en ik Training start met de uitvoering van de opdracht.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Praktijk jij en ik Training afhangt van feedback of input van de klant, is Praktijk jij en ik Training nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Praktijk jij en ik Training is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Praktijk jij en ik Training het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Praktijk jij en ik Training is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door Praktijk jij en ik Training gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s en exclusief vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.
3.9. Praktijk jij en ik Training behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Praktijk jij en ik Training zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Praktijk jij en ik Training bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.11. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
3.12. In uitzondering op artikel 3.11 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject voor wat betreft de coachingsessies enkel met maximaal 4 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.
3.13. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Praktijk jij en ik Training worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,35 ex btw per kilometer dan wel een volledige vergoeding van de reiskosten van het openbaar vervoer. Reisuren kunnen tevens in rekening gebracht worden. Daarnaast is de klant gehouden tot betaling van de parkeerkosten welke door Praktijk jij en ik Training worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Praktijk jij en ik Training verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Praktijk jij en ik Training binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Praktijk jij en ik Training heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Praktijk jij en ik Training zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant de overeenkomst vóór aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
4.7. Indien Praktijk jij en ik Training, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Praktijk jij en ik Training gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Praktijk jij en ik Training in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Praktijk jij en ik Training uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Praktijk jij en ik Training zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR PRAKTIJK JIJ EN IK TRAINING
5.1. Praktijk jij en ik Training garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 5.2. Praktijk jij en ik Training spant zich in om de gegevens die Praktijk jij en ik Training voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Praktijk jij en ik Training met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Praktijk jij en ik Training is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Praktijk jij en ik Training en/of overige promotionele uitingen van Praktijk jij en ik Training. 5.5. Praktijk jij en ik Training is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van haar betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.
5.6. Praktijk jij en ik Training werkt voornamelijk offline samen met haar opdrachtgevers op een eigen locatie, incompany en soms online. Indien de klant kenbaar maakt op een andere locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Praktijk jij en ik Training een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.7. Locaties voor trainingen worden onder voorbehoud van wijzigingen aan de klant gemeld. Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de training wordt de definitieve locatie aan de klant doorgegeven.
5.8. Praktijk jij en ik Training is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Praktijk jij en ik Training tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Praktijk jij en ik Training te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Praktijk jij en ik Training onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Praktijk jij en ik Training om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk jij en ik Training zijn verstrekt, heeft Praktijk jij en ik Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 6.4. De klant stelt Praktijk jij en ik Training steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Praktijk jij en ik Training geleverde producten en/of diensten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Praktijk jij en ik Training binnen 8 dagen na afronding van het traject. Praktijk jij en ik Training brengt de klant op de hoogte van ontvangst van de klacht. Praktijk jij en ik Training streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Praktijk jij en ik Training van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Praktijk jij en ik Training nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Praktijk jij en ik Training niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Praktijk jij en ik Training inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Praktijk jij en ik Training is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Praktijk jij en ik Training tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een e-book, digitaal beleidsdocument, podcastserie, cursus, online workshop of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Praktijk jij en ik Training te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Praktijk jij en ik Training opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. Digitale producten worden binnen 2 werkdagen aan de klant toegezonden.
7.2. Een door Praktijk jij en ik Training vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Praktijk jij en ik Training niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Praktijk jij en ik Training, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Praktijk jij en ik Training mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
7.5. Aan de leveringsplicht van Praktijk jij en ik Training zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Praktijk jij en ik Training geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Praktijk jij en ik Training verzonden facturen dienen door de klant binnen 8 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Praktijk jij en ik Training biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Praktijk jij en ik Training behoudt zich het recht voor om volledig vooruit te factureren. Facturen betreffende een langdurig traject, een cursus, training en/of workshop dienen vooraf aan de scholing voldaan te zijn.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Praktijk jij en ik Training.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Praktijk jij en ik Training besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Praktijk jij en ik Training besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Praktijk jij en ik Training voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Praktijk jij en ik Training elektronisch factureert.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Praktijk jij en ik Training verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Praktijk jij en ik Training kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Praktijk jij en ik Training een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.11. Alle door Praktijk jij en ik Training geleverde producten en diensten blijven eigendom van Praktijk jij en ik Training totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Praktijk jij en ik Training zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtname van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, lesmateriaal, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Praktijk jij en ik Training tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Praktijk jij en ik Training geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Praktijk jij en ik Training en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Praktijk jij en ik Training.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Praktijk jij en ik Training ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Praktijk jij en ik Training, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Praktijk jij en ik Training is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Praktijk jij en ik Training plaatst of aan Praktijk jij en ik Training toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Praktijk jij en ik Training vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.1 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Praktijk jij en ik Training recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Praktijk jij en ik Training en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Praktijk jij en ik Training gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Praktijk jij en ik Training kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Praktijk jij en ik Training gestelde doel.
10.2. De klant en eventuele derden zijn en blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Praktijk jij en ik Training zijn geadviseerd. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Praktijk jij en ik Training aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
10.3. Indien Praktijk jij en ik Training onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Praktijk jij en ik Training dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Praktijk jij en ik Training aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Praktijk jij en ik Training toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.6. Praktijk jij en ik Training sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Praktijk jij en ik Training geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Praktijk jij en ik Training.
10.7. Praktijk jij en ik Training is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10.8. De klant vrijwaart Praktijk jij en ik Training voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Praktijk jij en ik Training.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Praktijk jij en ik Training is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Praktijk jij en ik Training is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Praktijk jij en ik Training weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Praktijk jij en ik Training kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Praktijk jij en ik Training een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Praktijk jij en ik Training onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Praktijk jij en ik Training, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Praktijk jij en ik Training, wanprestatie door leveranciers van Praktijk jij en ik Training waardoor Praktijk jij en ik Training haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Praktijk jij en ik Training of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Praktijk jij en ik Training tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Praktijk jij en ik Training in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Praktijk jij en ik Training, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Praktijk jij en ik Training de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Praktijk jij en ik Training voortvloeiende verplichting;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Praktijk jij en ik Training
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Praktijk jij en ik Training zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Praktijk jij en ik Training vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Praktijk jij en ik Training behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Praktijk jij en ik Training overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Praktijk jij en ik Training zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Praktijk jij en ik Training in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Praktijk jij en ik Training worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Praktijk jij en ik Training aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Praktijk jij en ik Training.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Praktijk jij en ik Training te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Praktijk jij en ik Training, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN EN SESSIES PRAKTIJK JIJ EN IK TRAINING
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of programma al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Praktijk jij en ik Training aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject, de cursus en of training of het programma en ieder handelen van de klant en eventuele derden is voor zijn/haar eigen rekening en risico. Praktijk jij en ik Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant en eventuele derden de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Praktijk jij en ik Training in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Praktijk jij en ik Training is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Praktijk jij en ik Training, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject, cursus of training blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen werkzaamheden zoals doch niet uitsluitend een cursus, training of programma, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde deelname:
• annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opdracht: 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht: 40% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.
14.6. De inhoud van de sessies, content en/of trajecten welke door Praktijk jij en ik Training worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.7. Praktijk jij en ik Training behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij trainingen, cursussen en/of sessies indien de deelnemers door het gedrag de uitvoering belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.8. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Praktijk jij en ik Training worden aangeboden kan tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden. De klant heeft toegang tot de content binnen de online leeromgeving en bijbehorende content zolang de klant coachingsessies volgt.
14.9. De door Praktijk jij en ik Training aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.10. Praktijk jij en ik Training geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Praktijk jij en ik Training wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.
14.11. Praktijk jij en ik Training spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Praktijk jij en ik Training verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Praktijk jij en ik Training en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in haar opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Praktijk jij en ik Training alleen bindend indien en voor zover deze door Praktijk jij en ik Training uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Praktijk jij en ik Training op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Praktijk jij en ik Training hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk jij en ik Training partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Praktijk jij en ik Training zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Praktijk jij en ik Training en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: Januari 2023