Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtnemer: NAAM OF BEDRIJFSNAAM die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van
   diensten;
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
- diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, mediation
   en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere
   ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in
   het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
   opdrachtgever zijn verricht;
-  coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de
   opdrachtgever is.
- klant: degene die materialen tegen betaling aanschaft. 

Artikel 2.
Gegevens coach
Praktijk jij en ik biedt pedagogische coaching en begeleiding bij scheiding.   
MAM (Maike) Rademakers is geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches, NOBCO.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
    opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
    uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht
    voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de
    opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze
    door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting,
    niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te
    komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment
    van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels
    van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht
    bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever
    geschieden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze
    noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
    voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
    uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
    opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
    voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
    opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
    deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Duur van het coachtraject
De opdrachtgever heeft bij Praktijk jij en ik t.b.v. de coachee een coachtraject ingekocht van minimaal 1 uur en maximum 2,5 uur uit te voeren door Maike Rademakers. Zowel de coach als de coachee streven ernaar de coaching uit te voeren binnen deze genoemde uren en tevens de doorlooptijd van het gehele coachtraject zo kortdurend te laten zijn. 
Het volgen van het programma 'Van jij naar ik' is een vaststaand programma inclusief tijdsduur. Deelnemer gaat hiermee akkoord. 

Artikel 6. De reden tot coaching
- Op de 1e pagina van de opdrachtbevestiging wordt een omschrijving gegeven van de aanleiding waarom de
  coachee dit coachtraject aangaat.
- De beoogde persoonlijke doelen van de coachee met betrekking tot het coachtraject staan hier ook vermeld.
  Aangezien de beoogde doelen in de loop van het coachtraject kunnen wijzigen zijn de doelen op pagina 1 het
  vertrekpunt. Aan de hand van tussentijdse evaluaties kunnen deze doelen worden bijgesteld.

Artikel 7. Tijdstip, kosten, locatie, annulering en verzuim van coaching
- Tijdstip en locatie worden door de coach in overleg met de coachee vastgesteld. Dit kan op locatie, bij de
   coachee thuis of bij de coach aan huis.
- De afgesproken kosten dienen na iedere coachsessie voldaan te worden. Praktijk jij en ik verstuurd een factuur
  welke binnen 14 dagen betaald mag worden.
- Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij
  automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door
  de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten
  werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze
   jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
- Als coachee tussen afspraken in behoefte heeft aan een gesprek met de coach, dan kan dat ook per telefoon.
  Dit wordt telecoachen genoemd. Verrekening vindt plaats volgens het normale coachtarief in eenheden van een
   kwartier. In de meeste gevallen zal het nodig zijn om een beltijdstip af te spreken voor telecoachen.
- Als een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan, graag dit zo snel mogelijk laten weten.
   Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
- Verzuimde afspraken worden door Praktijk jij en ik volledig in rekening gebracht.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden en grenzen
- De coach neemt de inspanningsverplichting op zich om de coachee bij het realiseren van diens
  coachdoelstellingen te ondersteunen.
- De coachee draagt volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de
  consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en coachee gezamenlijk doorbrengen als daarbuiten.
  Daaruit vloeit voort dat de eigen verantwoordelijkheid dus ook geldt voor het resultaat van de coaching en het
  beklijven daarvan.
- Als de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden bij de coachee zou vermoeden, die niet tot het
  werkterrein of de deskundigheid van de coach behoren, dan zal hij de coachee daarop attenderen en aangeven
  dat consult elders wenselijk is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in
    verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door
    opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte
    van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan
    zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
    factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan
    personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn
    beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene
    aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die
    verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade,
    van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Evaluatie en rapportage
- Tussenevaluatie(s) vind(t)(en) plaats tijdens het coachtraject door middel van het invullen van een
   evaluatieformulier door coachee en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie(s)
   zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
-  Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een eindevaluatie
   formulier door coachee en bespreking daarvan met de coach.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid, accreditatie en ethische code
- Onder geen enkele omstandigheid, behalve als de coach er op grond van de wet toe gehouden is, zal er door
   de coach enige informatie betreffende de inhoud van een coachbijeenkomst aan derden openbaar worden
   gemaakt. De coachee heeft de vrijheid de inhoud van een coachbijeenkomst met wie dan ook te delen voor
   zover de belangen van de coach niet in het geding zijn.
-  In het kader van de wet Privacy heeft Praktijk jij en ik haar privacyverklaring op de website gepubliceerd
    https://www.praktijkjijenik.nl/privacy.
-  Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze
   privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn
   om de betreffende doelen te bereiken. Tot een maximum van 1,5 jaar worden deze gegeven bewaard.
-  Onder strikt anonimiseren van de gegevens van de coachee is het de coach wel toegestaan om het
    coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van de coach.
-  Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is vertrouwelijkheid van
    toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de coach en de coachee degenen die de
    communicatie via deze media te zien krijgen.
- De coach onderschrijft de ethische gedragsregels en de klachten procedure voor coaches van de NOBCO.

Artikel 12.  Aanvullende bepalingen online content
1. Doordat voor het geven van een online training of programma gebruik wordt gemaakt van een platform
van een derde, kan Praktijk jij en ik niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie
beschikbaar is.
2. Praktijk jij en ik behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
3. Praktijk jij en ik is gerechtigd de inhoud van een programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
4. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken
voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Praktijk jij en ik.
5. Het is klant niet toegestaan in de 12 maanden na het afronden van de training of het programma een
soortgelijk aanbod te creëren.
6. De tijdens de looptijd van de training of programma geleverde informatie blijven eigendom van Praktijk jij en ik. 
Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid
van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
7. Indien er een community aan een training of programma is verbonden, verklaart klant geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Praktijk jij en ik.
8. Het staat Praktijk jij en ik te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
9. Praktijk jij en ik behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van het programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.
10. Annulering van een geaccepteerde offerte door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos herroepen; tenzij de werkzaamheden tijdens de bedenktijd van start zijn gegaan. 
8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder het online programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
Praktijk jij en ik vindt het echter belangrijk dat de klant tevreden is over haar aankoop. Daarom geldt er voor het online programma een “niet goed, geld terug” bepaling. Klant kan daarmee bij ontevredenheid een online training of programma tot 14
kalenderdagen na aankoop kosteloos annuleren wanneer aan de bijbehorende voorwaarden zoals vooraf
kenbaar gemaakt wordt voldaan. Na deze termijn is klant het gehele bedrag verschuldigd. 


Artikel 12. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet
    behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van
    het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.